ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב"ה, כ' מרחשון, ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

הרב מו"ה אברהם אלי' שי' כי טוב

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה קבלת מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב,

ויהי רצון שחפץ הוי' בידו יצליח להפיץ היהדות המסורתית בלי פשרות וכו', בכל האופנים ובפרט על ידי חיבוריו, ויעשה זה מתוך בריאות ושמחה וטוב לבב.

והרי הבאת דבר ה' לאחינו בני ישראל הוא הביטוי הכי נעלה דאהבת ישראל, קיום מצות ואהבת לרעך כמוך, אשר כלל גדול הוא בתורה, ובפרט על פי פתגם רבנו הזקן בעל התניא והשלחן ערוך, שואהבת לרעך כמוך ואהבת את ה' אלקיך קשורים ותלויים זה בזה, וכמבואר כל זה בדרושיו ובמאמריו ובשיחות רבותינו נשיאינו בכלל, אשר כמה מהם כבר נדפסו, ובודאי לדכוותי' האריכות אך למותר.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות,

מ. שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 205, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מו"ה אברהם אלי' כי טוב: אגרת נוספת אליו – לעיל חט"ו אגרת ה'שסא.

ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח.

כלל גדול הוא בתורה: תו"כ ופרש"י עה"פ.

פתגם רבנו הזקן: ראה גם לעיל חכ"ג אגרת ח'תשא, ובהנסמן בהערות שם.