ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'קעח

ב"ה, י"ב תמוז, חג הגאולה, ה'תשל"א

ברוקלין, נ.י.

לכל אחד ואחד מהברי מצוה יתומי המלחמה והחבלנות בארצנו הקדושה שליט"א

שלום רב וברכה!

ביום זה הבהיר יום הולדת וגאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר אשר מסר נפשו על הפצת התורה ומצותי' ועל טובת בני ישראל הגשמית והרוחנית, משתתף הנני בשמחתך לרגל הגיעך לעונת בר מצוה,

ויהי רצון שתקבל עליך עול תורתנו תורת חיים ומצותי' בשמחה ותקיימם מתוך בריאות ומנוחה, כי יתן ה' שלום בארץ. וגדול זכות התורה והמצוות להגן על הארץ ועמנו בכל מקום שהם, ולהפיל אימתה ופחד על כל אויב וצר, וסגולה מיוחדת במצות תפילין אשר, כהודעת חז"ל, כל עמי הארץ יראו ממך ומביאה נצחון לאנשי המלחמה,

ובכל זה תגרום נחת רוח אמיתי לאביך ה' יקום דמו, אשר מעולם האמת בו הוא נמצא משגיח בהנעשה את ילדיו, מתענג עונג רב בהנהגתם הטובה, ושמח שמחה גדולה בראותו אשר הולכים הם מחיל אל חיל בתורתנו תורת אמת ומצותי'.

בברכת מזל טוב ולכל המשפחה שליט"א,

מנחם שניאורסאהן


כי יתן ה' שלום בארץ: ע"פ לשון הכתוב – בחוקותי כו, ו.

ולהפיל אימתה ופחד ע"פ לשון הכתוב – בשלח טו, טז.

כהודעת חז"ל ברכות ו, א.

כל עמי הארץ יראו ממך ע"פ לשון הכתוב – תבוא כח, יו"ד.

ומביאה נצחון ראה הל' קטנות להרא"ש – הל' תפילין סט"ו.

מחיל אל חיל תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.