ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תע

[י"ג אלול, ה'תשל"ב]

"ונבקש בזה חוו"ד" – היא – שכנראה (ואף שכבר העירו ע"ז וכ"פ) אין המערכת עורכת כלל את החומר, (לדוגמא – במכ' ע"ד צדקה – באה גם תחלת המכ'?!!), ואין עניני לחפש מגרעות וכו'.

ועד שימצאו מי שהוא אחראי על העריכה, ודכל החומר – יפסיקו הופעת הנ"ל.

נוסף על ענין התמוה (דוגמא הא') בולט וג"כ במבט ראשון (באם מביטים): המובא בקטע השיחה טעם דיחוי חלוקת הכוס לש"ק מפני קוצר הזמן – שמקום לומר שזהו אסור ע"פ דין.


מענה למערכת "בטאון חב"ד". נדפס ב"מקדש מלך" ח"ד ע' שמב.

במכ' מיום ה' תמוז ה'תש"ו – הנדפס ב"בטאון חב"ד" גליון 39-38 ע' 58 ואילך (נדפס לאח"ז באג"ק ח"ב אגרת רלח).

ע"ד צדקה בענין נתינת צדקה בלילה.

בקטע השיחה בהמשך המכתב באו כמה תיקונים בשיחת שבת שובה תשל"א שהוכנה עבור "בטאון חב"ד" ותיקון הראשון שם: להשמיט הנכתב ולהוסיף "כיון שהתוועדות זו הייתה בעש"ק ונמשכה עד לאחר כניסת הש"ק, התקיימה חלוקת כוס של ברכה בהתועדות דיום ש"ק".