ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרכד

ב"ה, ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה משה שי' אישון

שלום וברכה!

ת"ח בעד הפ"ש על ידי ידידנו הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הר"ש שי' חפר, ובפרט שנתקבל בימים שבין י"ט כסלו וחנוכה.

שזה נותן לי הזדמנות טובה לאחל למר ולכל בני ביתו שיחיו שיהי' בכל עניניהם - כהוראת ימי חנוכה ונרות חנוכה - הולך ומוסיף באור, וגם כהוראת נר חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" - שגם בפעולותיו מחוץ לביתו, כלומר בעסקנות ציבורית והפצת נר מצוה ותורה אור, יהי' מוסיף בנר ואור מיום ליום.

ולהוסיף ולהעיר עוד מהוראת קיום מצות נרות חנוכה שאף שביום שקדמו קיים המצוה בתכלית השלימות, בכל זה ביום שלאחריו מוסיף בזה, ולא מתרשם כלל באם הוא מעט נגד הרוב וכו'.

וידוע הרמז המובא בכמה ספרים בלשון חכמינו ז"ל ששיעור הדלקת נר חנוכה עד דכליא ריגלא דתרמודאי (שבת כא, ב) - תרמוד אותיות מורדת, זאת אומרת שמובטח לו שיצליח וינצח ועד דכליא לגמרי כל ענין של מרידה ח"ו בתורתך ובחוקי רצונך.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. הפ"נ ייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

רצוני ג"כ להודות למר היות ובא לידי מאמרו במכ"ע באשכנזית, נוסף על זה שבמכ"ע בלה"ק, שכותב אודות חב"ד (שהי' לי להפתעה שכותב ושולט גם בל' האשכנזית). והעיקר שמנצל כשרונותיו לענינים של התעוררות ליראת שמים וכו'. והרי אין צורך להדגיש לפניו עד כמה חב"ד מעונין בהפצת המעינות חוצה ועד לאופן של ופרצת וגו'. לכן אביע גודל קורת רוחי שעל ידי מאמריו הנ"ל - שבודאי ימשיך בהם כהנה וכהנה - לוקח חלק פעיל בזה, שהרי בודאי הדברים מכוונים להשיטה ולתורת חב"ד. ויהי רצון שיעשה כל או"א מאתנו בענינים האמורים באופן דמעלין בקודש כהוראת אופן קיום מצות נרות חנוכה, כאמור לעיל.


מו"ה משה שי' אישון אגרות נוספת אליו - לעיל חכ"ז י'רב. י'רמו.

כהוראת . . הולך ומוסיף שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה סי' תרעא ס"ב.

כהוראת . . "על . . מבחוץ" שבת שם. רמב"ם שם ה"ז. טושו"ע או"ח שם ס"ה.

נר . . אור משלי ו, כג.

וידוע הרמז ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'רצט (ע' רחצ, בשוה"ג), וש"נ.

שבמכ"ע בלה"ק ראה מאמרו שנדפס 'במחנה' ג' חשון ה'תשל"ג (אלבום "הרבי שלושים שנות נשיאות" ח"א ע' 208 ואילך).

ופרצת וגו' ויצא כח, יד.

באופן דמעלין בקודש כהוראת . . חנוכה שבת כא, ב. רמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"א וה"ג. שו"ע או"ח הל' חנוכה רס"י תערב.