ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרנו

ב"ה, ראש חודש שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

מר משה שי' אבניאלי

שלום וברכה!

ידידנו הרב אפרים שי' וואָלף מסר לי שזוג' תחי' נצרכה טיפול רפואי, והזכרתי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר. והתקוה שהי' בהצלחה ויבשר טוב. ובפרט שנכנסנו בחודש שבעשירי בו יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר.

כיון שזכה מר שבניהולו נמצא ענין ההתיישבות בירושלים עיר הקודש, עיר העתיקה, הרי ידוע כמה הפליגו חכמינו זכרונם לברכה בגודל הזכות של כל המסייע לבנות בית בארצנו הקדושה, ובמיוחד בבירתנו הנצחית ירושלים עיר הקודש. ומובן שזכות גדולה ונפלאה היא שנפלה בחלקו ובודאי עושה כל התלוי בו שיהיו בתים אלה מתאימים לירושלים ולענינה, וכמבואר בדברי דוד ושלמה בנו ותפלתם, עד אשר בצדק יוכל להיאמר על כל בית - "כי . . תצא . . דבר ה' מירושלים".

בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור ולבשורות טובות.

נ.ב. לאחרי בקשת סליחת מר, ארשה לעצמי לבוא בהערה, אף כי לכאורה אינה מתאימה להכתוב בתוך המכתב. והיא, אשר בכלל בנוגע לכל עניני ארצנו הקדושה, תנאי עיקרי הוא לכל הדר בה, ועל אחת כמה וכמה המתיישב בה, שתהי' שאיפתו, ומה טוב גם מצבו בהווה, מתאימים לענין ארצנו הקדושה, אשר גם בפי כל עמי הארץ נקראת "ארץ הקודש". ובפרט בירושלים עיה"ק.

כוונתי שבנידון ההתיישבות בעיר העתיקה פשוט שלא הי' צריך להיות תפיסת מקום בזה להחילוק בין עשיר בגשמיות ועני בגשמיות. אפילו אם תמצא לומר שבנוגע לשאר ערי ארץ ישראל אין ברירה, שהרי נמצאים אנו בעולם שצריך לשלם בעד חומרי בנין ועבודה וכו' בכסף ובכסף רב ואין הקופה מספיקה וכו', אבל לכאורה הי' מקום להשתדל ביותר וביותר שבנוגע לבירת ארצנו הק', על כל פנים בנוגע לירושלים עיר העתיקה, עיר בה חנה דוד, אבן הבוחן צריכה להיות אך ורק תנאים רוחניים, בלי תפיסת מקום כלל למצב הגשמי של הרוצה לדור בה, ועל אחת כמה וכמה להתיישב בה.

פשוט שאיני בא להתקיף ח"ו ובטענות ח"ו וכו', וכן אין עניני להטיף מוסר בעלמא. אלא שלדעתי יש מקום גם עתה לתקן את האמור במידה חשובה על ידי שהמשרדים המתאימים יקציבו קרנות מיוחדות לסיוע לאלה המתאימים להתיישב בירושלים עיר הקודש אלא שחסר להם באמצעים כספיים, וכמובן להעריך מה שהמועמד יכול לשלם והשאר להשלים מהקופה ובתור מענק.

יכול הייתי לייסד הצעתי האמורה על "תורת הסוציאליזם" שלפי' אין העשירות הגשמית משמשת ק[ר]יטריון בנוגע למילוי צרכי האדם, כי אם הכשרונות והידיעות והיכולת וכו'. אבל כמובן בחרתי לבסס האמור דוקא על תורתנו הניתנה לנו מסיני, שהרי היא תורה נצחית ותורת חיים שניתנה לעם ישראל חי מאלקים חיים.


בדברי . . ותפלתם ראה מלכים א קאַפּיטל ח'.

כי . . מירושלים ישעי' ב, ג.

עיר בה חנה דוד ע"פ ישעי' כט, א ובמפרשים עה"פ.

תורתנו . . תורה נצחית ראה לקו"ש חכ"ג שיחה ג' לחג השבועות (ע' 33 ואילך). וש"נ.