ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרעג

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה צבי שי' מרקוביץ

רמת גן

שלום וברכה!

בנועם נתקבל פ"ש מכ' על ידי הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שלום שי' סלאַווין.

וכבקשתו יעלה זכרונו בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר למילוי משאלות לבבו לטובה.

ויהי רצון שיבשר טוב [ב]כלל, ובמיוחד מניצול משרתו במועצה הדתית לביסוס דתנו ותורתנו תורת אמת, ובאופן דמוסיף והולך, ובלשון חכמינו ז"ל מעלין בקודש.

בכבוד ובברכה.


מעלין בקודש ברכות כח, א. שבת כא, ב. וש"נ. וראה גם לעיל אגרת י'תרעא, ובהנסמן בהערות שם.