ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תרפז

ב"ה, יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב,

פ' אם כסף תלוה את עמי,

שנת השמיטה, ה'תשל"ג. ברוקלין, נ.י.

הנהלת חברת גמילות חסדים שומרי שבת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעונג קבלתי מכתבם מבשר טוב אשר "מתכוננים לסדר המלוה מלכה השנתית לטובת הגמ"ח" במוצש"ק פ' משפטים -

ויה"ר שתהא בשטומו"צ

ובפרט אשר השנה, ה"ה שנה השביעית עלי' נאמר שבת שבתון יהי' לארץ שבת לה',

וביחוד מתאים לקביעות המיוחדת בשנת שמיטה זו - שראש השנה חל להיות בשבת, וכן - "ראש השנה לדא"ח", יום ההסתלקות-הילולא של נשיא דורנו (הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר) ועוד,

שהרי שבת מדגישה ענין הגמ"ח וכמחז"ל שבנוגע לשבת אמר הקב"ה לוו עלי ואני פורע, ושבת עצמה ה"ה גומלת חסד (ח"ס דלי"ת לי' מגרמי' כלום) לכנס"י, וכידוע בפי' מרז"ל שמש בשבת צדקה לעניים, ומרומז ג"כ בהציווי דתורתנו תורת אמת: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ואין אדם יכול לעשות כל מלאכתו בשבוע א' אלא יראה אדם בכל שבת כאילו כל מלאכתו עשוי' (בששת הימים),

ותחליט האסיפה להרחיב הפעולות דגמ"ח ויקיימו ההחלטות מתוך הרחבה ועונג,

הפעולות דגמ"ח שהיא מן הקצה אל הקצה (בין בממונו כו' בין לעשירים כו'),

וכהציווי להלך אחר מדותיו שמהם: וצדקתך אלקים עד מרום גו' ומתהומות הארץ גו',

וגדולה צדקה (ובפרט במעלה העליונה שבה - גמ"ח) שמקרבת את הגאולה, גאולתנו עלי' נאמר בשובה ונחת תושעון.

בכבוד ובברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

מצו"ב השתתפותי, בל"נ.

שנת השמיטה: להעיר שגם בשמיטה שייך ענין הגמ"ח בכל האופנים - ראה שו"ע אדה"ז סוף הל' הלואה וש"נ.

מבשר טוב: כפול, לשמים ולבריות (קדושין מ, א. פיה"מ להרמב"ם פאה פ"א מ"א) - נוסף ע"ז שבכלל כל אסיפה בנוגע לתומ"צ - ה"ז הנאה כפולה, להנאספים ולעולם (סנה' עא, סע"ב).

משפטים: ראה תו"א בשלח (סג, סע"ב) דמשפט וצדקה דהאדם גורם משפט וצדקה דלמעלה.

שבת . . לה': בהר כה, ד.

יהי' לארץ: להעיר מתו"א בתחלתו. ממש"נ ואתם תהיו לי ארץ חפץ. וראה מאו"א מע' ארץ בתחלתו.

ראש השנה לדא"ח: מכתב כ"ק אדנ"ע הידוע (נדפס ב"היום יום" בתחלתו. מבוא לקונטרס ומעין).

שבת . . הגמ"ח: להעיר מזח"ב בשלח סג, סע"א ושם. לקוטי לוי יצחק לשם.

אמר . . פורע: ביצה טו, סע"ב. וראה או"ת להה"מ קרוב לסופו (קיד, ג).

חסד . . כלום): אגה"ק ס"י.

וכידוע בפי': לקו"ת ד"ה והי' מדי חדש. סידור ד"ה הנ"ל וביאורו. אוה"ת להצ"צ מלאכי ג, כ. ד"ה וזרחה, תרצ"ט.

שמש . . לעניים: תענית ח, סע"ב.

ששת . . עשוי': שו"ע אדה"ז או"ח סש"ו סו"ס כא. וראה גם פרש"י עה"ת יתרו (כ, ט). ולהעיר אשר בסמ"ק סר"פ אין תיבת כאילו.

בשבוע א': כ"ה בדפוס ראשון דשו"ע אדה"ז. ובשאר דפוסי שו"ע אדה"ז שראיתי נדפס "בשבוע אחת" - ונלפענ"ד שצ"ל "בשבוע אחד", וכ"ה בסמ"ק, טור וכו'.

עשוי' (בששת הימים): עפ"ז - פעולה (ברוחניות) דשבת בששת הימים דלפניו. ועיין כתר ש"ט ד"ה ענין השבת (נט, ב).

להרחיב . . ועונג: ראה גטין נו, ב. ונאמר וקראת לשבת עונג. וראה פע"ח ש' השבת פכ"א.

בין בממונו . . לעשירים: סוכה מט, ב.

כהציווי . . מדותיו: סוטה יד, א.

וצדקתך . . הארץ: תהלים עא, יט-כ.

וגדולה צדקה: ב"ב י, א.

במעלה העליונה: שו"ע יו"ד סרמ"ט ס"ו.

בשובה ונחת: ראה ירוש' תענית פ"א סוף ה"א: שבת כו' ואומר בשובה כו'. ובויק"ר רפ"ג: שאין ישראל נגאלין אלא בזכות שבת שנאמר בשובה כו'. וראה המשך וככה בסופו.


נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 300 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת.

יום שלישי שהוכפל בו כי טוב פרש"י בראשית א, ז (מב"ר פ"ד, ו).

אם . . עמי משפטים כב, כד.

שנת השמיטה ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.

יהי' לארץ ראה גם לקמן אגרת י'תרצד הערה ד"ה יהי' לארץ.

ואתם . . חפץ: ע"פ מלאכי ג, יב.

שראש השנה חל להיות בשבת ראה גם לעיל אגרת י'תקס, ובהנסמן בהערות שם.

וכן ראש השנה לדא"ח ראה גם לעיל אגרת י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

מכתב נדפס ג"כ באג"ק שלו ח"א אגרת קי.

לקוטי לוי יצחק לשם נתבאר בשיחת ש"פ בשלח שנה זו (ועוד). נדפס בספר "תורת מנחם – תפארת לוי יצחק" ח"ב סימן צח (ע' קיז ואילך).

ששת . . מלאכתך יתרו כ, ט. ואתחנן ה, יג.

ונאמר ישעי' נח, יג.

תהלים עא פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר.

עלי' נאמר ישעי' ל, טו.