ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשנד

ב"ה, י"א ניסן, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מר אלעזר קלמן שי'

שלום וברכה!

המכתב והפ"נ נתקבלו.

נ.ב. ת"ח ת"ח על התמונה ששלח. יש להאריך בזה אבל אין הזמן גרמא. והעיקר מה שנוגע הרי זה תגובת הרואים אותה, ובודאי שמע מפיהם ישר תהילות ותשבחות וכו'.

***

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל זוסמן שי'

שלום וברכה!

המכתבים והמצו"ב נתקבל. וכמובן - יגישו שם בקשת היתר יציאה וה' יצליחם.

בברכת החג ולרפו"ש ולבשו"ט.

***

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מו"ה אברהם יצחק שי' וזוג' תי'

שלום וברכה!

המכתב והמצו"ב נתקבלו. ות"ח ת"ח על גודל הנח"ר והשמחה מהדו"ח מביקורם בספרד.

בברכה [...] הצלחה בכלל ובפרט להמשך הפעולות הנ"ל בהצלחה רבה ומתוך בריאות ושמחה ובברכת החג.


נכתבה בשוה"ל לכללי-פרטי דלעיל.

טיפענברון.

על התמונה ציור תואר פני כ"ק אדמו"ר.

דבורץ, כפר חב"ד. נדפס ב"מקדש מלך" ח"ג ע' קסה-ו. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"ז י'תלח (ע' תנז), ובהנסמן בהערות שם.

גליק. ראה גם לקמן אגרת י'תתקב.