ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תשעא

[אור לל"ג בעומר, ה'תשל"ג]

אני אמרתי לפי תומי - שמתעסקים בכהנ"ל מפני שזהו הילולא דרשב"י, ושאמירת ברכות דכו"כ מבנ"י בוקעת רקיעים, וכשיבארו להם ענין דרשב"י ורע"ק וכו' יגרמו נח"ר לרע"ק ורשב"י וכו' - וג"ז די והותר, וכמו שעושים אנ"ש שי' באה"ק ת"ו ובכו"כ מקומות בחו"ל,

. . . ח"ו וח"ו שעל ידי וועלן ליידען אַזוי פיהלע טויזענטער קינדער כי תקותי חזקה שימצאו כאלה שיעשו כהנ"ל בזכרם רע"ק ורשב"י (ואשרי חלקם בזה ובבא) ודוקא עשי' כזו תצליח, וד"ל וחבל על הזמן דהשקו"ט בהנ"ל.

באם הילדים-ות שי' יברכו וכו' וישמיעום דברי התעוררות ה"ז נח"ר שלי אמיתי.


נדפסה ב"היכל מנחם" ח"א ע' קמג. מענה לא' מאנ"ש, שביקש מכ"ק אדמו"ר להשתתף בתהלוכת ל"ג בעומר, אחרי שהודיע בהתוועדות ש"ק שלא יוכל להשתתף. וראה גם אגרת הבאה. "התקשרות" גליון מב ע' 10 ואילך.

שמתעסקים בכהנ"ל אפילו בלי השתתפות כ"ק אדמו"ר.

בוקעת רקיעים ראה זח"ג לא, ב. נה, א. קה, א. קכא, ב. קסח, ב. ועוד. תניא, לקו"א פ"מ בהגה"ה (נד, סע"א ואילך).