ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתיז

ב"ה, בדר"ח תמוז, תשל"ג

ברוקלין.

כבוד מערכת "בטאון חב"ד"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי הפסק של כו"כ זמן נתקבל בכ"ח סיון חלק מהחומר לבטאון ע"מ שיגיהו כאן ויודיעום וכו' ובדעתם להו"ל . . לי"ב תמוז!

וקודם שאענה ע"ז רצוני לברר הבא לקמן, ובהקדם: "בטאון חב"ד" צ"ל מתאים כפי האפשרי לשמו, ובמילא מובנת האחריות (וגם הזכות - שזה צריך להגביר השימת לב ביותר וכו'). פשוט ג"כ שבעיקר צריך באַוואָרענען אלו המבקשים תואנה ולא את המלמדים זכות.

פשוט ג"כ שהאחריות גדולה פי כמה בנוגע לכ"ד המובא בו בשם רבותינו נשיאינו.

ולרוב הפשיטות לא אאריך ובפרט שכבר כתבו עד"ז והבטיחו נאמנה וכו' וכו'.

ומכו"כ ענינים, שלכאורה עכ"פ, הם בסתירה לכהנ"ל - אעמוד על החמור ביותר, ויה"ר שיסבירו הענין ויבוטלו הקושיות.

נדפס בו "מעשה שהי' באדה"ז" ("כמובן" בלי הוראת כל מקור) שפס"ד שהבשר כשר ואח"כ . . ע"פ בקשת הש"ך חזר . . והטריפו, ועי"ז כל העיר לא אכלו בשר [ב]אותו הש"ק (אינו עתה תח"י - וזהו התוכן לפי ערך) - ותו ל"מ, מבלי כל הוספה והערה בזה כלל מהמערכת!

התמי' שבדבר - אפילו באם הי' המדובר בבר ב"ר דחד יומא איך מדפיסים כהנ"ל מבלי כל "הערה בדרך אפשר עכ"פ". ואם להנ"ל לא שמו לב כלל - לאחרי המכשול שהי' בכיו"ב בעבר (אבל לא בגזילה ממש) וההבטחה כו' - למה יהי' שינוי בזה בעתיד?

בברכה לבשו"ט סו"ס,

מ. שניאורסאהן


מצילום האגרת. נדפס ב"היכל מנחם" ח"א ע' שיח ואילך.

לבטאון . . שיגיהו ראה גם לעיל חכ"ז אגרת י'תע.

נדפס בו מעשה בגליון 40 ע' 19.