ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתל

ב"ה, ט"ו תמוז, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכל אחד ולכל ואחת מהתלמידים והתלמידות שעדיין לא הגיעו לגיל מצות - החונים בקייטנות ומחנות קיץ, בכל מקום ומקום

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

התקוה חזקה שהינכם מנצלים ימי הקיץ להחליף כוח ולחזק הבריאות - בריאות הגוף ביחד עם בריאות הנשמה, הקשורים זה בזה. וכיוון אשר בריאות הנשמה קשורה בתורה, כי היא חיינו ואורך ימינו ובמצוותי' - עליהן נאמר וחי בהם - בודאי הינכם משתדלים בלימוד התורה ובקיום המצות ככל הדרוש. ובודאי תקויים ההבטחה - יגעת ומצאת.

בפרט רצוני להדגיש נקודה בקשר עם ימי "בין המצרים" הממשמשים ובאים -

שבודאי ידוע לכם פרשת ותוכן הימים האלה,

והנקודה היא: שתתנו דעתכם על הזכות המיוחדה שיש לילדי ישראל, זכות הנוגעת לכל עם בני ישראל, על פי דברי דוד המלך עליו השלום: מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם - להשבית גם אותו אויב שהביאנו ל"בין המצרים" ועודנו מתנקם בעמנו עד היום הזה, שהדרך לנצחו ולהשביתו הוא על ידי "עוז", היא תורתנו הקדושה הנקראת עוז, הנלמדת ובאה מפי עוללים וגו'. ועד כדי כך גדול כוחם, אשר, כהודעת חכמינו זכרונם לברכה, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן, הבל שאין בו חטא, כלומר, של ילדי ישראל שלא הגיעו עדיין לגיל מצות.

ובהמשך להאמור יש לשים לב במיוחד לדברי נביאנו, חזון ישעי' בן אמוץ: ציון במשפט תפדה ושבי' בצדקה. אשר אחד הפירושים של "משפט" בזה הוא - התורה. זאת אומרת שעל ידי לימוד התורה וקיום מצוותי', ובפרט מצות הצדקה, מקרבים הגאולה. וענין הצדקה הוא, בדומה להאמור בתחילת המכתב, צדקה עם הגוף וצדקה עם הנשמה: צדקה עם הגוף - כפשוטה, לתת צדקה לעניים, או להפריש לשופר של צדקה. וצדקה עם הנשמה היא להשתדל שיוסיפו החברים והידידים בעניני תורה ומצות, על ידי היות כל אחד ואחת מכם דוגמא חי', ולדבר עמהם בזה בדברים היוצאים מן הלב.

כיון שעז רצוני ותענוג גדול יהי' לי להיות שותף עמכם בזה, בקשתי לתת לכל אחד ואחת מכם מטבע במטבע המדינה שאתם נמצאים בה - השתתפותי במעשה הצדקה הנ"ל.

והשם יתברך יברך ויצליח את כל אחד ואחת מכם בכל האמור, ובפרט בהוספה בלימוד התורה ובמצות הצדקה, ובאופן דמוסיף והולך, אשר גם בשובכם מהקייטנות ומהמחנות לביתכם ובשנת הלימודים הבאה עלינו כולנו לטובה, תוסיפו כוח ובריאות בגוף ובנשמה גם יחד, ותלכו מחיל אל חיל בלימוד התורה בהתמדה ושקידה והלימוד יביא לידי מעשה קיום המצוות בהידור - וכל זה בשמחה ובטוב לבב.

ובקרוב ממש נזכה כולנו, בתוך כלל ישראל, שיהפכו ימים אלה לששון ולשמחה,

בגאולתנו האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ וימלא כבוד השם את כל הארץ.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור,

מנחם שניאורסאהן


נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 268 ואילך, והושלמה ע"פ צילום האגרת. לתוכנה ראה גם אגרת הקודמת. לקמן אגרות י'תתלו. י'תתמח. י'תתצא.

חיינו ואורך ימינו נוסח ברכת ק"ש של ערבית.

נאמר אחרי יח, ה.

יגעת ומצאת מגילה ו, רע"ב.

מפי . . ומתנקם תהלים ח, ג.

תורתנו . . עוז מדרש תהלים עה"פ.

כהודעת חכמינו שבת קיט, סע"ב.

חזון . . אמוץ ישעי' א, א.

ציון . . בצדקה שם, כז.

אחד הפירושים לקו"ת דברים א, סע"ב.

מצות הצדקה ראה ב"ב י, א. וראה גם לקמן אגרות י'תתפא. י'תתצא.

בדברים . . הלב ראה ס' הישר לר"ת שער יג, הובא בשל"ה שער האותיות אות ל' (סט, א).

ותלכו מחיל אל חיל ע"פ תהלים פד, ח. וראה ברכות בסופה. שו"ע אדה"ז או"ח סקנ"ה ס"א. וש"נ.

והלימוד . . מעשה ראה קידושין מ, ב. וש"נ.

שיהפכו . . ולשמחה זכרי' ח, יט. רמב"ם סוף הל' תעניות.

וירד . . הארץ תהלים עב, ח. יט (פרק תהלים המתאים לשנות כ"ק אדמו"ר).