ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתמא

ב"ה, כ"ד תמוז תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ליב חיים שי'

שלום וברכה!

. . . הפ"נ שבמכ' יקרא בעת רצון על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

נ.ב. שיתעסק במכירת ספרים ותשמישי קדושה – באם אין בזה השגת גבול, ולא יפריע כלל למשרתו דשו"ב – נכון הדבר במאד.


מכתי"ק, על העתק המזכירות.

מו"ה ליב חיים טוירק, סלפורד.

הוראה למזכירות להוסיף בשולי האגרת, בנוסח: בטח שומר שלושת השיעורים כו'.