ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתנב

[ר"ח מנחם-אב, ה'תשל"ג]

ידבר ע"ד הפעולות בכל העולם, ואיך לכבוש הצעירים בכל העולם וכו' מתחיל באה"ק ת"ו ושהצעירים והצעירות מצפים לזה, שעת הכושר מאין כמוה, מצות פקו"נ שהזמ"ג וכו', שהדגשתי כל זה כמה פעמים, ולאחרונה הודגש שכל הנ"ל מתחיל מקטני קטנים, וכמ"ש מפי עוללים וגו' וכו'.


נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 345. "התקשרות" גליון תד ע' 13. תעח ע' 9. והוא מענה למו"ה דוד ראַסקין, בהמשך לאגרת הקודמת.

ידבר: בעת ביקורו באה"ק.

ולאחרונה ראה גם לעיל אגרת י'תתכט, ובהנסמן בהערות שם.

וכמ"ש תהלים ח, ג.