ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקיא

ב"ה, כ' אלול, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

בודאי נתקבל מכתבי הקודם עם המצורף עליו. ובינתים קבלתי פ"ש ממר על ידי ידידינו המשותפים מאנ"ש שי' שבקרו אצלו. ומובן אשר אינה דומה שמיעה לקריאת מכתב ישר ממר. ויהי רצון שיהי' בתוכן טוב בטוב הנראה והנגלה.

ועל של עתה באתי, כיון שנמצאים אנו בין ח"י אלול לראש השנה, לאחל למר ולזוג' תחי' ולכל המשפחה

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

בכבוד ובהוקרה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

אף שאין דרכי בכך, מצרף הנני בזה העתק מכתבי כללי לרה"ש הבע"ל, כיון שתוכנו הרי זה גם המשך למה שדברנו פא"פ בחג הגאולה י"ב תמוז - על גודל האפשריות שניתנו לכל או"א מבני ישראל, ועל אחת כמה וכמה לזה שההשגחה העליונה והפרטית הרימתו מעם וכו', ובפרט לאחרי שסרו ובטלו ההגבלות דעניני טקס המציקים ומעיקים, שאז הרי הרשות נתונה לו וגם היכולת להשפיע מחוץ לגבול ומחוץ להגבלה.

וכמדומה שדברנו גם אז שיעשה כל התלוי בו להיעשות נקודה אלי' יפנו כל המבקרים באה"ק ת"ו בלי כל טקס וגינוני משרדים וכו' וישפיע עליהם בענינים ההכרחיים והטובים ובמיוחד מהשייך לקדושת הארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ומקדושת העם אשר גוי קדוש הוא בארץ וגוי אחד בארץ, ועל פי פירוש רבנו הזקן שהם ממשיכים אחד (וקדושה) אפילו בענינים ארציים, וכל זה מיוסד על קדושת התורה שהיא תורת אמת, שזה שולל כל עניני פשרות. ובכל זה הרי אסור להעריך הכוחות בפחות ממה שהם לאמיתתם, וכדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר: פּונקט ווי מ'דאַרף וויסן די אייגענע חסרונות דאַרף מען אויך וויסן די אייגענע מעלות.

ויהי רצון שבקרוב ממש אתבשר טוב גם בהאמור.


מו"ה שניאור זלמן שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל י'תקפט, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי הקודם דלעיל י'תתע.

מכתבי כללי לעיל אגרת י'תתקט.

ובפרט לאחרי ראה גם לעיל אגרת י'תשצא, ובהנסמן בהערות שם.

שדברנו גם אז ראה גם "נשיא וחסיד" פמ"ב (ע' 353 ואילך).

הארץ . . שנה עקב יא, יב.

גוי קדוש יתרו יט, ו.

וגוי אחד בארץ שמואל ב ז, כג.

פירוש רבנו הזקן אגה"ק ס"ט.

וכדברי . . אדמו"ר ראה לקו"ד כרך ד תקפא, א. "היום יום" כו חשון. וראה גם לעיל חכ"ד אגרת ט'נח, ובהנסמן בהערות שם.