ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמג

[ה'תשל"ג]

(1) לא יותר מאשר קירוב ע"ע (כיון שאז תפרש זה במשך הזמן כמין הסכמה והכשר להנהגתה).

(2) שאף שכנראה הבת זקוקה לרופא ורפואת האשה על בעלה (אף שבנוגע לחיי אישות – צ"ל שאלת רב) – בנוגע לממון ולהשתדל שתלך לרופא – בכ"ז לא השואלת ובעלה שי' [ישתדלו לפעול על חתנם].


לא . . קירוב מענה לשאלת אם, שבתה אינה נוהגת כראוי עם בעלה, ולא הבינה מענה כ"ק אדמו"ר עליהם בע"פ, שכאשר באה הבת לבקרם לא יראו לה קירוב.

ורפואת האשה על בעלה כתובות נא, א. רמב"ם הל' אישות פי"ב ה"ב. טושו"ע אהע"ז ר"ס עט.

ישתדלו . . חתנם גם לא הבינו המשך המענה בע"פ, שלא ישתדלו לפעול על חתנם.