ספריית חב"ד ליובאוויטש

י'תתקמז

[ה'תשל"ג]

בנוגע בנו שי':

בכלל – ע"פ הוראות הרופא המטפל שהרי כמחז"ל התורה נתנה רשות (כולל – כח) לרופא לרפאות.

ויש לעורר הרופא – שכיון שידוע לבנו שיש השייכים לעבודת ישכר ויש לדזבולון – לכן יתנהג בנו (עכ"פ בעתיד הקרוב) כזבולון, היינו משרה (חלקית?) שאינה בתורה (ויגיעת שכל בכלל) וכשיחזור לאיתנו לגמרי – יחליט האם להמשיך או לשנות.

הפ"נ המצו"ב יקרא עה"צ.


כמחז"ל ברכות ס, סע"א. וש"נ.

שיש השייכים לעבודת ישכר ויש לדזבולון ספרי ופרש"י עה"פ ברכה לג, יח. ויק"ר פכ"ה, ב. שו"ע אדה"ז הל' ת"ת פ"ג ה"ד.