ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקלג

ב"ה, אדר"ח אייר תשי"ב

ברוקלין.

הנהלת ישיבת לוד,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מכתביי הקודמים בטח נתקבלו בעתם, ויענו עליהם,

ובהמשך לענין בית ספר ללמוד מלאכה, הנה דברו תמול, ער"ח אייר, עם ב"כ הדזוינט כאן... יש לקוות שמכאן ג"כ יאיצו בהנהלה דאה"ק ת"ו לסייע עד כמה שאפשר.

מובן אשר בתקפו עומד מ"ש במכתבי מכבר ואמרתי ג"כ בע"פ להרה"ח הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו' מוהר"א שי' וואלף, שבית ספר הנ"ל צריך להיות לא בלוד אלא בכפר וכו', ולא יהי' במקצוע של עלעקטרי ראדיא וכיו"ב, אלא דפוס נגרות וכו', וכמו שאמרתי טעמי ונמוקי להרה"ח הר"א שי' וואלף כנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש

מ. שניאורסאהן

א'תקלג

בית ספר ללמוד מלאכה: ראה לעיל אגר א'רצז. לקמן א'תרמט. א'תשסז.