ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקלה

ב"ה, אדר"ח אייר תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אליעזר שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ העתק מכתבי להנהלת ישיבת לוד, שאינו דורש ביאור.

כן אתפלא במאד, על מה שאין אצלי, לע"ע, כל ידיעה מהנעשה על אודות סידור הזרם בלתי זרמי, שזה לא מכבר קבלתי ידיעה שהרישום לשנת הלימודים הבע"ל מתחיל בחדש סיון, וא"כ הרי קצר הזמן במאד מאד, ויה"ר שיהי' בעתה אחישנה גם בזה.

נשלחו על כתובת כת"ר ב' מכ' לשז"ר ומכ' א' לר"א ואלף - מאגו"י - ונא לאשר קבלתם.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו וכב"ב שיחיו.

מ. שניאורסאהן

א'תקלה

מוה"ר אליעזר: קרסיק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'שנח, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן א'תקס. א'תרו. א'תשפט.

הזרם בלתי זרמי: ראה לעילח"ה אגרות א'שנח, א'תעב. א'תקיח. א'תקכד. לקמן א'תקלו. א'תקנט.