ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנ

ב"ה, ו' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו (בלי הוראת הכתיבה):

א) במ"ש אשר י"א שלא כל הבע"ב שבקהלתו שבעים רצון ממנו וכו' ובמילא שואל חוו"ד אם יחפש אחר משרה בעיר אחרת,

הנה לדעתי לא נכון הדבר, והמרץ אשר יוזקק להשקיע בחיפוש במקום אחר, טוב יותר מכמה טעמים, שישתמש בו כדי להרבות רעים וידידים בקהלתו עתה להיות מעורב יותר עם הבריות (מובן מעצמו אשר העירוב עם הבריות צ"ל לא ע"י ויתורים על עניני תורה ומצות) וכידוע מרז"ל כל שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, וכן להראות להם אשר הוא בר פועל גם בעניני הקהלה, גם אלו הענינים שאין מקבל שכירות בעדם אשר עי"ז נעשים אהוב על הבריות ובמילא אהוב גם על המקום וכמרז"ל כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו (פרקי אבות משנה יו"ד פרק ג') ועיין ג"כ ספר המאמרים אידיש דף קע"ב ד"ה הוא הי' אומר.

ב) במענה על הודעתו אשר זוגתו תחי' נכנסה בחדש התשיעי להריונה, הנה יה"ר מהשי"ת שיוגמר ההריון בנקל ותהי' הלידה בעתה ובזמנה בנקל בזרעא חייא וקיימא, וישתדל (בלי בליטות בדבר) בפתיחת הארון בימי הקריאה בתורה עד אחר הלידה בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה.