ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקנז

ב"ה, י' אייר תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומה נבהלתי כשקבלתי המברק שלהם אשר הרמי"ם בדעתם לשבות ולא ללמד, ומובנת התוצאות שאפשר להיות מזה.

מבלי להכנס בהטו"ת מצד השני, הברקתי ע"ד הרושם שעושה עלי סברא זו, ות"ל שקבלתי מהרמי"ם מברק שהתחילו בלימודים, וכששאלתי את הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר... כאן, וכן נראה גם ממכתב הרמי"ם, הנה יש להם טענות ותביעות, וכרגיל בכל ענינים כמו אלו, הרי כ"א מהצדדים צודק במקצת ואשם במקצת, אלא שצריך בירור איזה חלק גדול, אם במה שצדקו או במה שאשמו, אבל למה שאיני מוצא לע"ע הצטדקות הוא על טענת הרמי"ם שזה מכבר שהודיעו ע"ד תביעתם וכן בקשו לעשות אסיפה לדון עד"ז, ולא רק שלא ענו להם על תביעותיהם אלא שאפילו אסיפה לא עשו ולא דנו עמהם, איני מבין כלל שיטה זו, כיון שהתוצאות ברורות הן למדי ומה שיכול להביא מצב דברים כזה, שבמשך הזמן עלול ח"ו שיהי' מעוות לא יוכל לתקן...

השיטה, דמה לנו ולצרה הזאת, הנה ראשונה איננה צרה, והשנית שכבר מושבעים ע"ז מהר סיני ומני אז ואחרי שקבלו את המינוי מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בתור חברי הנהלת-הישיבה... הנה עד שימצא אחד שבכחו לפטור אותם מזה, מוטל עליהם הענין בכל המאה אחוז, הן אם ישתתפו בהאסיפות הן אם לא ישתתפו בהאסיפות, ואפילו על היודיע באופן רשמי מקודם שאין רצונו להשתתף בהאסיפות.

ד) המורם מכל הנ"ל, שאף שחובת כל חסיד חב"ד לסייע להם בעבודתם בהנהלת הישיבה זו, אבל האחריות מוטלת על שכמם דוקא... והשי"ת יצליחם ויעזור לי אשר עכ"פ מכאן ולהבא זאל מען מיר ניט דארפען ניצן אויף שרייבן מוסר בריף כ"א בענינים של נתינת תודה ואיחולי הצלחה.

המחכה לבשו"ט ות"ח מראש על ההקדם האפשרי בזה.

א'תקנז

בהטו"ח: בהטענות ותביעות.