ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקעא

ב"ה, כ"ג אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

... בנועם נודעתי אשר נעתר לבקשת המתפללים דביהכ"נ שערי תפלה בני ראובן נוסח האריז"ל לקבל עליו את המינוי להיות נשיא עליהם, ויה"ר מהשי"ת אשר ישתמש במשרתו זו ובהשפעתו שיהי' הבית הכנסת מתאים לשמו שערי תפלה ונוסח האריז"ל, וכידוע אשר האריז"ל בירר את הנוסחא הנכונה והמתאימה לכל בני ישראל כמבואר בלקוטי אמרים להרב המגיד ונעתק ג"כ בהקדמה לשער הכולל וז"ל: האריז"ל בהיות נהירין לי' שבילי דרקיעא למד דעת את העם למי שאינו יודע את שבטו ותקן סדר מלוקט מכמה נוסחאות כידוע לבקיאים כו' אמנם בזמן הזה שאינם יודעים השבטים (יותר טוב שאפילו היודעים שבטם) יכנסו בשער הכולל, והראי' שיש כהנים ולוים בינינו ואיך יהי' לכולם נוסחא אחת עכ"ל השייך לעני[נ]נו. והתפלות יעלו בהשערי תפלה למעלה מעלה לפעול פעולתם למטה בפועל ממש לרפא חולים ולברך השנים וכו', וידוע ג"כ מעלת הכהנים בזה אשר בזמן הזה הנה המעלה שלהם הוא ברכת כהנים, וענינה להמשיך הברכות במהירות דרך כל סדר ההשתלשלות מבלי תת מקום לעכוב ע"י המקטרגים וכו' וכמבואר באר היטב בלקו"ת סוף פ' קרח, אשר לכן הסימן לכהונת אהרן הוא מקל שקד, שקידה לטוב.

בענין ראובן להעיר מסוטה ז, ב: הודה כו'.

בברכת הצלחה בנשיאותו ובריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו ולמצוא בקרוב דירה מתאימה לפניהם בגשמיות וברוחניות גם יחד.

א'תקעא

מוה"ר משה: שאיעויטש. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'רלט, ובהנסמן בהערות שם.