ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקפב

ב"ה, כ"ה אייר, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ כו' וכו'

מוה"ר [אברהם חיים] שי'

שלום וברכה!

... וכל המתפלל בעד חברו והוא וכו' נענה תחלה, יה"ר מהשי"ת שכת"ר שי' יתברך בבריאות הנכונה ויוכל להתעסק בתו"ע מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף להגדיל תורה ולהאדירה, ובפרט לברר תורת רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אתענין לדעת אם קבל בזמנו החבילות בשר שבקשו מהמשרד שלי לשלוח לכת"ר שי' מפאריז, ומתי וכמה.

ראיתי באקראי בגליון המודיע שבא לידי והוא מלפני חג הפסח בענין אמירת הנשיאים, ותמה אני אשר אחר שיודע כת"ר שי' בזה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה מהראוי הי' לכל אנ"ש לפרסם הוראה זו, כדי שיהיו כולם בהנהגה אחת וכו' ועכ"פ צריך הי' להזכיר הוראה זו (שנדפסה ב"היום יום") למען לא יחצו העם לשני מחנות וכו'.

ואולי אשתמיטתי' באותה שעה.

מוסג"פ סקריפ ע"ס עשרים, והוא בתור סיוע במענה על הודעתו שמכין לדפוס ס' קצות השולחן חלק שביעי, ויה"ר מהשי"ת שיהי' בהצלחה.

באשר מתכוננים הננו עתה להדפיס סליחות לפי מנהגנו (הנדפז בסידור תו"א), וכן לחזור ולהדפיס את המחזור לר"ה ויהכ"פ, הנה ת"ח לכת"ר שבאם יש לו בזה איזה הערות והארות, יודיעני, וההקדם בזה ישובח.

ויה"ר מהשי"ת אשר נחוג כולנו בתוך כאחב"י את חג השבועות הבע"ל כדבעי וכנוסח הברכה של כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בברכת החג.

א'תקפב

מוה"ר אברהם חיים: נאה. אגרות נוספות אליו- לעילח"ה א'שיח, ובהנסמן בהערות שם.

סליחות: ראה גם לעיל שם.