ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תקצד

ב"ה, כ"ו אייר, תשי"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי לקרות במכתבו הערות שלו בעת למדו אגה"ק סי' כ"ז ומ"ש חוו"ד בזה, הנה מוכן אצלי לדפוס קונטרס השייך לעניני השתטחות היינו קונטרס שבו יבואו: אגרת הנ"ל, ענין ההשתטחות לאדמו"ר האמצעי, מאמר מהצ"צ, מכ"ק מו"ח אדמו"ר בענינים אלו וכן שו"ת מהרי"ל מיאנאוויטש בענין ביקור כהנים בהאדיטש, ובקונטרס זה באתי בהערות בהנוגע גם כן לאגה"ק הנ"ל אשר בהם ימצא מענה על שאלתו, וקשה עתיקא מחדתי לבוא פה עוד הפעם בהערות אלו, ובאם יתעכב ענין הדפסת הקונטרס הזה, אולי תהי' הזדמנות להעתיק הערותי לאגה"ק הנ"ל בשבילו למען הפיק רצונו...