ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתיד

ב"ה, א' אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר מרדכי

צבי שי'

שלום וברכה!

... נהניתי לקרות במכתבו אשר נפגש עם אחד ממנהלי הת"ת בירושלים ת"ו וסיפר לו אשר זכה להיות אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בוויען, שמע מאמרים וכו' ועליו להסביר לו אשר דברי צדיקים קיימים לעד, ואותם הדברים אשר שמע מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר, גם עתה קיימים הם ופועלים פעולתם, ובלבד שיסיר את ההעלם וההסתר אם ישנו, כדי שתהי' ניכרת פעולתם בגלוי...

בברכה.

א'תתיד

מוה"ר מרדכי צבי שי': גרינוואלד.