ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתנג

ב"ה, כ"ב אלול, תשי"ב

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אלכסנדר סענדר שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מג' תבוא, בו כותב שממשיך בעבודתו קלייבען גשמיות בעד הישיבה - שבמילא נעשה הגשמיות רוחניות - און זייען רוחניות, וכן משתדל בהיותו בביתו להשפיע על סביבתו וכו'. ומה שמסיים במכתבו שלפעמים רבות נופל במחשבתו ואומר לעצמו מי הוא המטיף מוסר וכו' הנה בכלל ידוע מרז"ל אלמלא עוזרו אין יכול לו, ובמילא לא הוא המטיף ולא הוא האומר מוסר אלא שמוסר דברי אמת הלקוחים מתורת אמת ובפרט חסיד העומד בהתקשרות לנשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הרי אין עליו אלא מילוי שליחות ובמילא כח המשלח עמו וכ"ק מו"ח אדמו"ר יש לו גענוג ברייטע פלייצעס דורכפירן שליחותו בכל מקום ובכל זמן ע"י כל אדם ובלבד שיעמוד השליח בקישור עם המשלח,

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

א'תתנג

מוה"ר אלכסנדר סענדר: מענקין.