ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקנד

ב"ה, כ"ג כסלו, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת

שמים מוה"ר ראובן צבי יהודא שי'

שלום וברכה!

... ת"ח ת"ח על מ"ש במכתבו רשימת ספרי אא"ז נ"ע בעה"מ ספר שעה"כ וכו' הר"ד לאוואוט עם הגהותיו, ועל גליון כת"י שלו - ושייך לשעה"כ - שמצא בתקוני זהר שמצרף, ות"ח על תשורה זו. ובודאי אם רק באפשרי הוא ישלח לכאן גם את הספרים שמזכיר במכתבו, אף אם זה רק הגהות קצרות, אם הם כתב ידו. ומובן שאשלח תמורתם ספרים אחרים מספרי קה"ת כפי הדרוש באותו המקום שנמצאים ספרים הנ"ל.

... ובברכת חנוכה שמח.

נ"ב: מוסג"פ הקונטרס שהו"ל זה לא כבר, שבטח יזכה בתוכנו את הרבים.

א'תתקנד

מוה"ר ראובן צבי יהודה: פייגלשטוק. אגרות נוספות אליו - לעיל א'תתק, ובהנסמן בהערות שם.

ספרי..הגהותיו: נלקטו בספר "פסקי פרי מגדים" (קה"ת, תשמ"ה).