ספריית חב"ד ליובאוויטש

א'תתקפד

ב"ה, כ"א טבת, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"צ והרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק ענף עץ

אבות וכו'

מוהר"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה למה דשאילנא קדמיכון בהמובא בלקו"ת ס"פ נשא שנותנים מתנות להחתן, דלכאורה מהו השייכות מה שחתן הוא לשון נחות דרגא לנתינת מתנות:

הנה הרי מבואר שם גופא (דכ"ט ע"ב) שכדי להמשיך ענין חדש צריך ע"ז נתינת כח מלמעלה וזהו ענין מתנה שאין זה ענין של שכר או קני' ביגיעה והשתדלות כ"א מה שנותנים לו יותר ממה שמשתכר והיגיעה וההשתדלות בזה הוא רק דעבד לי' נייחא לנפשא דעי"ז יהיב לי' מתנתא, ומבואר הדבר עוד בכמה מקומות בדא"ח ועיין ג"כ בלקו"ת שיר השירים ד"ה כי על [כל] כבוד חופה וסד"ה ת"ר כיצד מרקדין.

בכבוד ובברכה.

א'תתקפד

הרה"צ.. חיים שלמה: הורוויץ, האדמו"ר דסטריזוב. אגרת נוספת אליו - לעיל א'תתקלז.