ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'נט

[כ"ד אדר תשי"ג]

...בברכה שאותו שרבינו הזקן כותב אודותו שעדיין מרקד בינינו, ושבפרט יש להזהר בזה בענינים הקשורים באה"ק ת"ו, תתמעט ממשלתו פוחת והולך ויחוגו את חג המצות אחרי ביעור חמץ בכשרות ובשמחה אמיתית...

ב'נט

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 454.

שרבינו הזקן כותב: ראה אגרת שלו הנדפסת בקובץ יגדיל תורה חנ"א סי' כז.

להזהר בזה: כנראה - מניעת המחלוקת. ראה בזה לעיל ח"ו אגרת א'תשסט, ובהנסמן בהערות שם.