ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'סג

ב"ה, ג' ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט אדר - שנתקבל באיחור זמן מעט - מ"ש בענין המקוה אם להכשירה בקרח מלאכותי. הנה ידוע ששקו"ט בזה באחרונים ורבו המכשירים (ש"ך לשו"ע סעיף ל"א, תפארת ישראל, דברי מלכיאל, אחי עזר ח"ג, פורת יוסף. לעומת יד דוד, הרמ"מ עפשטיין, דרכי תשובה ס"ק קמ"ז) אבל בכ"ז קשה עלי לתקוע עצמי לדבר הלכה ובפרט בענין מקוה שמשתדלים לצאת ידי כו"כ דיעות, ונוסף בשאלתו שהרב הספרדי אמר בפשיטות שזהו אסור, וא"כ יעורר תמי' אם יכשיר, וכיון שבטח עדיין קיימת המקוה האחרת במחנם הנה יש לתקנה עד כמה שאפשר ולהשתמש בה, ובטח ירחם השי"ת וירד הגשם מן השמים והרווה את הארץ.

ולקראת חג הפסח הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה לאחל לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה מתוך חירות אמיתי, ומצו"פ מ"ש לאחד בזה, ובא במכ' כללי.

עלה ברעיוני שאולי עדיין חסר מה בהמקוה שלהם, וזה מעכב הגשמים. וכדאי לבדוק כל עניני' עוה"פ.

בברכת החג.

ב'סג

נדפסה בלקו"ש חי"ז ע' 479, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר מרדכי: פרלוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ב'כג, ובהנסמן בהערות שם.

בקרח מלאכותי: בהמשך לזה לקמן אגרות בק'נה.

לאחד.. כללי: ראה אגרת שלפנ"ז ושלאח"ז. לקמן אגרת ב'סז.