ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'עח

ב"ה, י"ג ניסן, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו'

מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מא' צו, בו כותב ע"ד הסתדרותו ועסקו באה"ק ת"ו, ובטח אף שאין מזכיר עד"ז במכתבו, משתתף הוא מזמן לזמן בהתועדות חסידית, ואשר זהו מענינים שאין להם תחליף בפעולה אחרת, וכמבואר בכמה משיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בטח ראה אותם.

מסרתי הפ"ש שלו לאמי הרבנית שליט"א, ונעם לה להודע ע"ד הקורות אותו, כי זוכרת היא היטב את כל משפחתו, וגם סיפרה לי כמה מאורעות בהנוגע אליו בעצמו.

רואה אני שעוסק הוא במו"ל, ובטח משתמש בהזדמנות זו להרבות אור התורה והיהדות, באה"ק ת"ו, וכידוע פתגם הצמח צדק אשר מלה הבאה בדפוס זהו לדורי דורות, ובמילא מובן הזכות והאחריות שעל המו"ל.

כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אזכירו ואת ב"ב שיחיו להמצטרך להם.

ולקראת ימי החג הבאים עלינו ועל כל ישראל לטובה הנני בזה להביע ברכתי לחג הפסח כשר ושמח.

ולקיום היעוד המקווה, כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, בגאולתינו האמיתית והשלימה, בימיו ובימינו ע"י משיח צדקנו.

בברכת החג.

נ"ב: במענה על שאלתו. הנה מעונין אני בכל עניני דפוס שיש להם איזה שייכות ליהודים ויהדות, וכבר נהגו רבים ששולחים להספרי' שלי מכל הנדפס על ידם או היו"ל על ידם, ואף שאין אצלי קופה להוצאה ע"ז, אבל הספרי' שלי מחליפה למי שרוצה בזה על הספרים הוצאת קה"ת, ובטח ראה רשימת הוצאות קה"ת, כי ישנם כמה קטלוגים אצל אנ"ש באה"ק ת"ו.

ב'עח

מוה"ר צבי: הרכבי (מיקטרינוסלב), ירושלים. אגרת נוספת אליו - לקמן ב'קלו.

פתגם הצ"צ: ראה גם לעיל ח"ב אגרת קפד, ובהנסמן בהערות שם.