ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קח*

ב"ה, ל' למטמונים, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

כבוד הנדיב הנעלה איש המעלה ירא אלקים

עסקן נמרץ

רב פעלים מוכתר במדות טובות תרומיות

וכו' הא' יצחק

ני"ו אלמאליח

שלום וברכה!

על ידי הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' וכו' מוהר"ר שלמה שי' מטוסוב נודעתי מהפתקה אשר קבל כ' מהנערים, וכנראה שנערים אלה מתאימים הם לדרשת רז"ל שננערים מתורה ומצוות, ובודאי למותר להעירו שאין לשים לב לזה כלל וכלל, כי אם לנקודה זו, אשר ממה שהרגיז אותם כל כך הרי זו ראי' שפעולותיו בהצלת הילדים, בני ובנות ישראל, מרשת הכפירה ר"ל ולקרבם ליראת שמים ולתורה ומצוה, הביאו פרי ת"ל. ומובן אשר צריך להוסיף אומץ בזה ולעמוד חזק על משמרתו, שאם המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, על אחת כמה וכמה המקיים נפשות רבות מישראל.

ויומתק הענין עוד יותר על ידי פתגם הבעל שם טוב זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ששמענו מפי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר כל אחד ואחת מישראל גדולה חביבותו לפני הקב"ה שלא בערך יותר מחביבותו של בן יחיד להוריו שנולד להם לימי זקנתם. והאריכות לדכוותי' אך למותר.

והשם יתברך ויתעלה יאריך ימיו ושנותיו, שנים טובות ובריאות בחיזוק היהדות ברוח ישראל סבא ביראת שמים טהורה.

בברכת הצלחה וקבלת הת' בשמחה ובפני'.

ב'קח*

כבוד.. אלמאליח: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תשג, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם הבעל שם טוב: ראה גם לעיל אגרת א'תתקסד, ובהנסמן בהערות שם.