ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'קפה

ב"ה, א' מנ"א, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה תמוז, בו כותב ע"ד הסברא לסדר המשך הכתות של ישיבת אחי תמימים במחנם הט' נוסף על אלו שישנם עתה, אשר כפי השערתו יכול לעכב איזה תלמידים הנמצאים בכתות הגבוהות שימשיכו לימודם בישיבה גם להבא, ושואל אם אפשר יהי' לשלוח מכאן 7-;6amp& תלמידים עם ראש ישיבה למחנם הט' בכדי להשגיח על התלמידים הנ"ל.

והנה בודאי אשר להוסיף כתות גבוהות יותר נכון במאד מאד (לקו"ת שלח לח, ג).

ובנוגע להענין דשילוח תלמידים מכאן, הנה צריך להתדבר בזה עם הנהלת הישיבה דכאן, אבל לכאורה כמה קישויים בדבר והעיקר אשר לכאורה הורי הנ"ל אינם צריכים להסכים ע"ז כיון שזהו היפך דרך הרגיל, כי נוסעים מעיר קטנה לעיר גדולה ומישיבה קטנה לישיבה יותר גדולה ולא להיפך. ובודאי זוכר ג"כ הנסיון ב... עד"ז ושלא הצליח, אף כי לא כל התנאים שוים, משא"כ אם היו מוסיפים אומץ אודות הנערים ובחורים בעירו, ומסתברא שזהו נקל הרבה יותר, ובכ"א איני שולל את הענין וכנ"ל שיתדבר עם הנהלת הישיבה.

בברכת הצלחה.

ב'קפה

מוה"ר שלום שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתכג, ובהנסמן בהערות שם.

במחנם: פיטסבורג.