ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רכד

ב"ה, ו' אלול, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ מוה"ר אברהם משה

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר זה כעשרים וחמש שנה שהנהו בעל קורא בעל תוקע וש"ץ לשחרית בר"ה ויוהכ"פ, וכיון אשר בשנה זו זהו בתוך י"ב חדש לפטירת אמו ע"ה, שואל דעתי אם יעבור לפני התיבה.

והנה מבואר הדין בכ"מ בזה, שבהוחזק בזה כמה שנים יש לו לעבור לפני התיבה גם בר"ה ויוהכ"פ ויעיין בנ"כ השו"ע בערוך השלחן ס"ק מו-מז וש"נ. מטה אפרים ונ"כ סימן תקפ"א, ובפרט שכותב במכתבו שכבר הורה בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להלכה למעשה בימי אבילותו על אביו ע"ה.

בטח ידוע לו מהוראות כ"ק מו"ח אדמו"ר, להעובר לפני התיבה בר"ה ויוהכ"פ לעבור על פירוש המלות לכה"פ כפשוטו הן של התפלה והן של הפיוטים בימים שלפניהם.

בברכת כוח"ט ואשר יהי' שליח טוב לשולחיו להתברך בשנה טובה ומתוקה בתכאחב"י.

ב'רכד

מוהר"ר אברהם משה: קירשנבוים, ירושלים.

מהוראת: ראה גם לעיל ח"ו אגרות א'תתיב. א'תתכט.