ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ח

ב'רמו

ב"ה, ד' תשרי, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמענה על שאלותיו.

א) במה שאינו מתרגש מלימודו ומתפלותיו, הנה ילמוד הקונטרס פוקח עורים שנעתק גם כן ללשון הקדש והוא לאדמו"ר האמצעי בנו של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, שבטח נמצא אצל ההנהלה דישיבת תומכי תמימים בברונא ויראה שם כמה סיבות מפני מה גופו ונפשו הבהמית אין מתרגשים מהלימוד והתפלה ובידו לתקנם וכמאמר רז"ל אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ואינו מבקש אלא לפי כחן, וכיון שניתנו לו גוף ונפש הבהמית כזה בודאי ניתנו לו ג"כ הכחות לכבשם.

ב) מה שכותב שמחשבות זרות מבלבלות אותו בשעת התפלה הנה ידוע שמח"ז בעת התפלה באים בסיבת דברים בטלים ומחשבות בטלות קודם התפלה וככל אשר יגדיר את עצמו בזה ימעטו המח"ז בעת התפלה ויתפלל מתוך הסידור וכן יאמר קודם התפלה ולאחרי' איזה קאפיטלעך תהלים ויתן פרוטה לצדקה קודם התפלה.

ג) מ"ש שסובל מהרהורים רעים, הנה עליו ללמוד מאמרי חסידות אשר סוף סוף משמחים את הלב ומרוממים את הנפש ובמילא מגביהים ומוציאים אותו מתוך הרפש ובוץ, ויוכל להתחיל הלימוד בהקונטרס ומעין מבית ה' יוצא.

ד) בכלל קשה לענות בפרטיות על שאלות כאלו בכתב, וכבר ידוע מעלת דברי התעוררות הנשמעים מפה אל פה פנים אל פנים ובמילא יחפש הזדמנות היותר קרובה להתראות עם המשפיע דישיבת תומכי תמימים בברונא הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ מוה"ר ניסן שי' נעמאנאוו, ויראה לו את מכתבי זה ויבקשו שישמע את שיחתו וייעצו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות וככל אשר יקדים בזה ה"ז משובח.

בברכה לחתימה וגמר חתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

המזכיר

נ"ב.

בנוגע לשאלתו למצוא כאן תפילין של ספרדים כשרים, הנה בכלל אין זה מצוי כאן, ויפנה אל לשכתינו אשר בפאריז שעומדת בקישור עם הספרדים במרוקה ואפשר באופן כזה ימציאו לו את זה.

ב'רמו

רוב האגרות הן מהעתק המזכירות, וחלק מצילום האגרת. לא נסמן בהערות אלא אם מקורה אחר, או שנדפסה כבר.

האגרת שלפנינו נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 234, והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

שמחשבות זרות.. מתוך הסידור: ראה גם לקמן אגרת ב'תקכה.