ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך ח

ב'רמז

ב"ה, ה' תשרי, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

הנהלת כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר אני קבלת מכתבם מכ"ה אלול, ואף שאין הזמן גרמא לכתיבת מכתבים, הנה היות ששאלתם דחופה הנני עונה בהקדם.

תוכן שאלתם: באשר יש שתי אפשריות בהנוגע לקביעות מקום לבנין בית הספר לחקלאות ובית הספר למלאכה בהכפר, אם בסמיכות זה לזה או בריחוק מקום, ושואלים חוות דעתי בזה.

הנני אינני רואה חלק השלילה ברוחניות הדברים כשיהיו שני הבנינים סמוכים.

ואדרבה. ומצד הגשמי, הנה עליהם להתיעץ עם כל אלה המעונינים בדבר, ויעשו באופן שיעזור להתפתחות המוסדות ולהתפתחות הכפר. והשי"ת יצליחם. ויהי רצון אשר בעגלא דידן יגשו לבנין הבנינים הנ"ל בפועל ממש ושיהי' בהצלחה בגו"ר.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

ב'רמז

בית הספר.. למלאכה: על הדיון בדבר יסוד ביה"ס במשך השנים תשי"ב-ג, ראה לעיל ח"ה-ז, לפי מפתח המוסדות ערך ביה"ס למלאכה.

המוסד הוקם באמצע שנת תשי"ד שלפנינו, ונזכר באגרות רבות שבכרך זה.