ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רמט

ב"ה, י"ג תשרי, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

הנכבד והנעלה איש המעלה עסקן נמרץ

משכיל על דבר טוב וכו', דר. י.נ. שטיינברג

שי'

שלום וברכה!

מהמזכירות מסרו לי תוכן שיחתו הטלפונית, ובפרט אשר קרא תגר על מה שמשתמשים אצלנו בשפת המדינה, שכ' חושש לתקלה בזה להתבוללות וכו'.

והנה, נעם לי לשמוע השקפתו החריפה בענין אסימילצי', אשר אם תמיד הי' צורך להזהר בזה, על אחת כמה וכמה בימינו אלו של טשטוש הגבולים, ובפרט אשר יש כאלו שאומרים על חושך אור ועל אור חושך. והנני מקוה אשר עינו טובה בשל אחרים גם בענין השקפה זו וישפיע על זולתו לטובה.

ובנוגע לפועל, מה שמוציאים אנו לאור עניני דפוס וכדומה לא רק בלה"ק ואידית אלא גם באנגלית (וגם צרפתית), הנה ידוע מה שאמרו חז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, ולמעשה אי אפשר לחכות עד שכל אחינו בני ישראל בכל מקום שהם ילמדו להבין לה"ק או אידית, כי צריך להצילם ולקרבם לאבינו שבשמים ולתורה ומצות בפועל, כי איבוד הזמן היא אבידה שאינה חוזרת.

מלבד זה, הנה פה באמריקה ענין השפה אינו קשור באסימילצי'. ולדאבוננו מוצאים אנו כאן שנוער המדבר לה"ק, ובפרט אלו שבההברה הספרדית, והלואי שיתעוררו בתשובה אבל עדיין הם במצב שהוא היפך תורה ומצות. אין כוונתי ח"ו שלה"ק מביא לידי זה, אלא, כאמור, חילופי ערכין כאן שאומרים [ל]אור חושך ולחושך אור, והשקפה זו שבעד נזיד עדשים של לאומיות (נאציאנאליזם) מוכרים את אביהם שבשמים והתורה ומצות היא היא המביאה אותם לדבר בלה"ק. ואין להאריך בענין המצער. ומה צדקו דברי נביאינו מהרסיך ומחריביך ממך יצאו, כי אותן הדיעות וההשקפות הכוזבות שיש בהן ניצוץ דקדושה הן הן המביאות יותר היזק.

ובהנוגע לכ', הנה מה ששלחו לו מענינא דיומא בשפת המדינה, הכוונה בזה כי אם ימצא בהם ענין הנה בטח ירצה להביאם לתשומת לב חוג רחב יותר שביניהם גם כאלה שאינם שומעים לה"ק או אידית. בכל אופן מוסג"פ החומר בלה"ק ואידית.

ובמהרה בימינו יקויים היעוד ויעשו כולם אגודה אחת לעבוד את ה' אחד על ידי קיום תורה אחת לכולנו ויהי' זה עכשיו בכל לשון שהוא שומע ואח"כ בשפה אחת לכולנו.

בכבוד ובברכה.