ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רנח

ב"ה, ז' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

בנועם ובעתם קבלתי מכתביו בם כותב ע"ד הסדר דלפני ר"ה ואח"כ אשר עכבו התלמידים וכו' והחי' את נפשי בבשורה משמחת זו אשר הולכים צעד אחר צעד בהכנת הענינים שיהיו כלים לביאת משיח צדקנו, ואין להתרשם ולהתפעל ממה שנדמה שההליכה היא לאט לאט מועט מהמדה כי א"א לשער אמיתת ההליכה וע"פ הנרמז בסוף אגרת התשובה שהעתקת הצל בארץ טפח הוא לפי (ובמילא גם גורם) הילוך גלגל השמש ברקיע אלפים מילין וכו' ויתר על כן לאין קץ כו' (ולהעיר מתניא פרק כ"ו בענין הצל).

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, והמחכה לבשו"ט משמחות מסדר חדש תשרי

באנ"ש בכלל ובמושפעיו בפרט.

ב'רנח

מוה"ר שלמה חיים: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תרכט, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'שצד. ב'תמו. ב'תקסב.

עכבו התלמידים: שישארו בין כתלי הישיבה גם בתשרי. ראה גם לעיל ח"ז אגרות ב'רד-ה. ב'רלג.