ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רנט

ב"ה, ט' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"א חנוך

שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ו וכ"ט תשרי בצירוף י"ד פרקים מבית רבי חלק א', ומסרתים לסדרם בדפוס, וכולי האי ואולי יוגמר לי"ט כסלו הבעל"ט. ולפלא שכנראה לא נשתמש בעבודתו בהנמצא בספר תורת שלום ובודאי נמצא אצלו ממה ששלח לכאן, וכדאי שיעבור על הספר הנ"ל וימלא מהנמצא בו וישלח לכאן בהוראת הפרק והמקום אשר שם יושלבו מילואים אלו, ומובן אשר ההקדם בזה ישובח כדי שלא לעכב בההדפסה.

ב) בהנוגע להארבעה פרקים אודות משפחת רבינו וספריו הנה למצוא מי שיתעסק כאן אודות הנ"ל, הנה לע"ע איני רואה המתאים לזה, ומהנכון הי' - שע"פ הנדפס בתורת חסידות חב"ד ובקונטרס שערי חב"ד למר א. מ. הברמן (נדפס בירושלים תשי"ב והוא א' הכותבים בהמכ"ע קרית ספר) - שיערוך הוא בעצמו גם הפרק של ספריו, וה"ה בנוגע להפרק דמשפחתו ורבותיו שיערכם בעצמו וכדרך שעשה בי"ד פרקים הראשונים.

ג) בנוגע להסיפורים אודות חסידי רבינו הזקן, אף שכדאית ונכונה הצעתו לקבצם ולהדפיסם, אבל מלבד שאין לעכב הדבר עד אז, הנה חלק מסיפורים אלו יש ספק באמיתתם, וכיון שקשה לברר, הנה אין כדאי שיודפסו ביחד עם הבית רבי שלא להחליש עי"ז סמכותו.

ד) נהניתי מכללות עריכתו והעתקתו של הב"ר אשר עושה רושם טוב וגם חזק ואקוה אשר הופעתו תביא תועלת בכמה מובנים, וכיון שזיכהו השי"ת לזכות את הרבים הרי זכות הרבים תלוי בו להשפיע לו ולזוגתו תחי' טוב בגשמיות וברוחניות ולמלאות משאלות לבבם לטובה בזחו"ק בקרוב.

ה) נהניתי במאד מאד במה שכפי מכתבו הנה הועד דצעירי אגו"ח החליט להתאמץ בפעולותיו והלואי שיבוא זה בפו"מ ובקרוב ממש ובפעולות ממשיות, ואם חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם הנה עאכו"כ תעמולה הקשורה ומתבטאת במעשים בפועל שיכולים לשמש דוגמא מה הם דורשים מאחרים.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה.

ב'רנט

מוהר"א חנוך שי': גליצנשטיין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז א'תתפט, ובהנסמן בהערות שם.

מבית רבי: ראה לעיל שם, ובהנסמן בהערות שם.