ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רעב

ב"ה, כ' מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מוסג"פ העתק מכתבי לאגודת נשי ובנות חב"ד ובאשר איני מכיר את זוגתו הרבנית תחי' הנני מעמיד על החזקה אשר אשת חבר כחבר ובודאי יכולה היא להשפיע על סביבתה בכיוון המתאים במכתבי הנ"ל, אשר באמת מכוון הוא לכל נשי ישראל, אלא שה"ברייטקייט" לאמר מוסר מבלי הבדל סוג (ולהעיר מהנדפס בספר דרך מצותיך דף קי"ב ע"ב) הוא ע"י השייכות המיוחדת שיש לי לנשי ובנות חב"ד, ובודאי אם תצטרך לעוד הסברה בזה לא ימנע כת"ר הטוב להסבירה כפי הצורך ות"ח מראש על טרחתו בהנ"ל, ואיחולי הצלחה לזוגתו הרבנית תחי' בעבודתה הנ"ל וגדול זכות החדרת אור מאור שביהדות בהסביבה לחזק ולהוסיף במאור עיניו של אדם.

בכבוד וברכה.