ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רעג

ב"ה, כ"ג מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר שלמה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתביו מז' ח"י וי"ט מ"ח וכן הקודמים להם י"א וכ"ט תשרי. ות"ח על הבשו"ט אשר כבר התחילו הלימודים, הן בנוגע להתלמידים והן בנוגע להתלמידות. ובטח יסודרו כל הענינים הקשורים בהתחלת הזמן והתחלת

הלימודים - בנוגע לסידור התל' והסידורים על אתר. והשי"ת יצליחו ואת עוזריו שיחיו, ויראו פרי טוב בעמלם בהקדם ובמוחש.

ב) כששולח לאן העתקות הנשלח ע"י להדזוינט וכיו"ב אינו צריך להעתיק ללשון הקדש, כי יכול לשלוח העתקם בלשון שהם, כיון שקורא אני צרפתית...

ת"ח על הבשורה מהטבת בריאותו, ובודאי יהי' הכל שלום, וגדול זכותו למלאות את רצון אבינו שבשמים, וידוע מרז"ל שכשעושה רצון עצמו כרצון השי"ת - השי"ת עושה רצון אחרים כרצונו, - היינו שגם הנהגתו עם האדם - כרצונו של האדם (ויעוין לקו"ת שה"ש כה, ד).

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ומתוך בריאות הנכונה דוקא - הוא וכב"ב שיחיו,

מ. שניאורסאהן

ב'רעג

מוה"ר שלמה: מטוסוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'קלט, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ב'רפט. ב'שסה. ב'תקמא.