ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רעה

ב"ה, כ"ו מ"ח, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מד' חיי, בו כותב אשר קבע זמן נתוח השבר ליום ו' הבע"ל.

נוסף על המברק ששלחתי לו, הנני בזה לכפול ברכתי שיהי' הנתוח בשעה טובה ומוצלחת ובקרוב יחזור לאיתנו ולעבודתו בעזר לבני ישראל עזר בגשמיות אשר בודאי הנה סו"ס זה ג"כ עזר ברוחניות. נוסף ע"ז שגם גשמיות בני ישראל שהם ממלכת כהנים וגוי קדוש גם היא קדושה היא לאלקינו, וכידוע פתגם הבעל שם טוב שנשמה יורדת בגוף למשך שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה כדי לעשות אפילו טובה אחת לישראל בגשמיות או ברוחניות.

נעם לי לקרות במכתבו אשר בעתו השיא את בתו לבחור טוב, ואף שכותב שלא בקל הוא להשפיע עליו בעניני תורה ומצות הנה לפום צערא אגרא ומה איכפת לי' אם הקב"ה רוצה ליתן לו שכר רב וזה אדרבה צריך להוסיף בו אומץ בענין הנ"ל ובמכש"כ מהשתדלות הורים לעזור לב"ב שי' בגשמיות...

ידוע אשר כל הענינים שמקבל האדם הוא בתורת הלוואה מבורא העולם

והתשלומין בזה הם ע"י שהאדם מסדר חייו ופעולותיו באופן שגורמים נחת רוח להמלוה, וכיון שהאדם הוא קרוץ מחומר ויסודו מעפר הרי עלול לכשלון ולאיחור בתשלומין אבל הובטח שאין לך דבר שעומד בפני הרצון והתשובה מדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה אשר כשהאדם בהלואותיו שלו איננו מעיק להלווים ולא רק שנותן להם הארכה אלא שהדבר נעשה בספ"י ובפיוס, הרי זה משפיע על המלוה הגדול הוא הקב"ה שגם הנהגתו הוא באופן כזה.

ואחכה לבשו"ט אשר אחרי הנתוח כבר הולך מצבו בטוב וחוזר לעבודתו ובכיוון הנ"ל והשי"ת יזכהו לבשר טובות ג"כ מחתנו בתו וזוגתו שיחיו.

בברכה.

ב'ערה

פתגם: ראה גם לעיל ח"ז אגרת ב'כא. ח"ה א'תנ. ח"ד תתקיא. אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח ב'שמב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'תקפז. ב'תקצג.