ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רפז

ב"ה, ה' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הדומי' הארוכה הנה סו"ס נתקבל מכתבו מג' כסלו, בו כותב אודות הקישויים השונים בסידור התלמידים החדשים. והנה ידוע מאמר המכילתא כל התחלות קשות, ואם שאף לאחר שיודעים את המאמר הנ"ל ווע[ר]ט אפשר ניט קיין ס[א]ך לייכטער, אבל בכ"ז התמי' שבדבר סרה, ובמילא אין להתפעל מזה ובודאי יצליח השי"ת שבאם רק ישתדלו בזה, וועט מען אויספירען סידור הכתה החדשה ובד"מ התפתחות הישיבה מדרגא לדרגא.

מה שכותב אודות נסיעת תלמידים הנ"ל לכאן לחג הגאולה הוא י"ט כסלו הבע"ל.

הנה בכלל הסדר הוא אשר כל תלמיד צריך לקבל רשות מהנהלת הישיבה ובכתב הרשיון הנה הנהלת הישיבה מגבלת את הזמן, או שמוסרת את זה על דעת מזכירות שלי. עפ"ז אפשר לההנהלה להחמיר ביותר, אבל ידוע המנהג בארצוה"ב בנוגע ליחס עם נערים ועם תלמידים שלא לסמוך הרבה על כח הקבלת עול שבהם ובמילא לא להביאם לידי נסיון, ואם כפי שכותב חזק רצונם של חלק מהתלמידים לנסוע לכאן, אפשר כדאי אויסניצען דאס להתנות עמהם שבאם ירשו להם לנסוע הוא בתנאי שיתמיד בלימודו ויצטיין, אבל למנוע הנסיעה לגמרי צריך עיון אם כדאי ובפרט שכפי שכותב ברצונם ג"כ להתראות עם משפחתם, אבל לאידך גיסא יש להגביל זמן שהותם כאן לימים אחדים בלבד, ומובן אשר גם בזה לא הכל שוים ועל הנהלת הישיבה להחליט על אתר בנוגע לכאו"א בפרט.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש, ובטח כיון שאינו מזכיר דבר הכל שלום אצל אנ"ש דמחנם, וחבל אשר אין משתדלים כראוי לקרבם ובפרט אלו שהיו קרובים ומכמה סיבות נתרחקו קצת.