ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רצ

ב"ה, ט' כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מד' כסלו, וכבקשתו אקרא את הפ"נ שלו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

והנה בטח לדכוותי' אך למותר הוא לבאר פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, שענין הברכה הוא ע"ד הגשם שמועיל לאחר החרישה והזריעה, ועד"ז הוא ענין הפ"נ הוא ע"י התקשרות שיש בין המבקש והמתבקש, וכיון שחפצו ורצונו הוא שאקרא הפ"נ שלו על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי בודאי יקבע שיעור בלימוד תורתו שהו"ל במשך השנים האחרונות וכמה מהקונטרסים והספרים הנ"ל נמצאים בירושת"ו עיה"ק אצל אנ"ש והישיבה.

וביחוד מסוגל חדש זה הוא חדש הגאולה של רבינו הזקן מייסד תורת חסידות חב"ד ויחד עמו התחלת הפצת תורת דא"ח בהתפשטות ובהסברה המובנת גם בשכל אנושי שבמילא גורר אחריו החיוב ללמוד התורה עד שתובן ותבוא בקליטה בחב"ד שבנפש ולא רק חב"ד של נפש האלקית אלא גם של נפש הבהמית, וידוע מרז"ל שאינו מבקש אלא לפי כחם כו'.

בברכה,,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א,

המזכיר:

ב'רצ

שענין הברכה: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'שעג, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ב'שיג.