ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'רצד

ב"ה, י"א כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה קבלתי מכתבו מא' וישלח, בו כותב אודות מצב בריאותו, וכשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לרפואה ולבריאות הנכונה, ובודאי יעורר ר"ר להמצטרך לו.

...ובקשר עם חג הגאולה והנסים הוא י"ט כסלו הבע"ל אשר כלשון כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע (נדפס בלוח היום יום בתחלתו) הנה זהו יום המסוגל שפנימיות ועצמות א"ס יאיר בפנימיות נפשנו אשר כל עצמותנו העצם וההתפשטות יהיו אליו ית' לבד, הרי מעצמו מובן שכיון שזהו גילוי מהשלם בתכלית במילא מביא ג"כ שלימות בהגוף וכמאמר הכתוב תמים תהי' - עם ה' אלקיך, שזהו ע"י נשמה תמימה וגוף תמים, והשי"ת יזכהו לבשר טובות בכל הנ"ל.

בברכה.