ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'ש

ב"ה, ט"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר יצחק יעקב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו מיו"ד כסלו ונהניתי לקרות בו שהוטב מצב בריאותו ושמח בחלקו, והשי"ת יצליחו שיתגדל החלק ותתגדל השמחה.

מה שכותב אודות הדבור בשעת התפלה, וכו'. הנה ידוע עד כמה צווחו קמאי בזה זה משך כמה דורות, אבל לאחר כל זה בטח שמע מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר בילדותו שאל את אביו כ"ק אדמו"ר מפני מה נברא האדם בשתי עינים, ויענהו אביו אשר בעין דימין צריך להביט על הזולת בעין יפה, ובעין שמאל על התאוות דעולם הזה.

ובהביא בחשבון שאצלם הנה כל תפלה היא באמצע העסק ועניני עולם הזה ובכל זה מפסיקים ונותנים משך זמן להתפלל לפני הקב"ה הנה זה גופא יגביר אצלם צד הטוב על הצד השני ובמילא יתקרבו להדרכת תורתנו הק' גם בחיי היום יומיים.

מובן לא תמיד צריך להכריז ע"ד ענין זה שלא ישתמשו בו מעין הכשר על הנהגה הנ"ל. אבל לעצמו צריך לדעת החשבון להביט בעין ימין עין יפה, ורעיון הנ"ל מקיל בדבר.

מוסג"פ הנדפס לחג הגאולה י"ט כסלו הבע"ל, ואשר באמת תוכנו כל השנה זמנו הוא.

בברכה לבריאות הנכונה.

ב'ש

מוה"ר יצחק יעקב: נלסון.

הנדפס לחג הגאולה: ד"ה פדה בשלום תש"ד.