ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שב

ב"ה, י"ז כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

...ב) במ"ש שהי' אצלם הצעות ממנהלי בתי ספר... שכיון שמכמה סיבות לא יחזיקו בבית ספר פלוני בשנת תשי"ד מציעים להם להכניסם בהרשת. הנה יש להזהר בזה כי קרוב לודאי שמוסרי ביה"ס אף שיש להם רשות ויפוי כח ע"ז, הנה כאשר יודע הדבר לעוד מי שהוא ולאחר עיון לא יישר הדבר בעיניו ובמילא יתנפל עליהם בכל תוקף ועוז, הנה אזי גם אלו שמסרו להם את הענין ימשיכו ידם מזה וכו'.

ג) מזכירים במכתבם שנפגשו... ידוע מכבר שיטת ליובאוויטש שאין היא נכנסת כלל בענין של מפלגה, ובודאי יש להסביר את זה בנעימות ובאופן של שלום, או אם מספיק הענין דשב ואל תעשה יש להסתפק גם בזה אבל בכל אופן לא לקבל על עצמם כל ענין שיש איזה זיקה מפלגתית.

ד) כן כותבים אשר יש מקומות שימסרו להם מבתי ספר של זרמים אחרים, מתאים להחוק החדש שצ"ל רק בי"ס אחד, ובודאי למותר לעורר את תשומת לבם על הזהירות הדרושה שזה לא יגע כלל וכלל הרבונות והמרות והבעלות שתהי' להם בהבית ספר, והרי ידוע שלפעמים מי שרוצה להרס, הנה נשען על הפסוק מהרסיך כו' ממך יצאו, הנה מתחיל הוא בהענין דהיום אומר לו כך, היינו שמסכים על הכל וכשנכנס בפנים הרי מביע דעתו ומזמן לזמן בתקיפות יותר וד"ל. אפשר שאין לזה יסוד בנדון דידן ורק על אתר יש להחליט בזה ולא באתי אלא לעוררם להתבונן בהענין גם מנקודת מצב זה, ובודאי השי"ת ישמרם מכל ענין של תקלה ח"ו וחפץ ה' בידם יצליח להגדיל תורה ולהאדירה ברוח ישראל סבא ע"י שיקרבו את לבם של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים בהחנוך הפנימי שיקבלו על ידם במוסדות הרשת.

ה) במכתבם דסיום שנה העברה כותבים תקותם שבקרוב יקבלו המגיע להם מהמשרדים השונים להבת"ס דהרשת שבמקומות השונים וכו' והסכום הוא יותר מי"ב אלף ל"י, ולפלא שאינם כותבים בפרטיות מה מזה נתגשם כי בודאי אוחזים באמצעים האפשריים לקבל הסכומים במילואם.

ו) מצער אותי במקצת ותקותי שאולי החשש שלי אין לו יסוד והוא שכפי מה שכותבים אודות הדו"ד שהי' להם עם ב"כ... עשה עלי רושם שנכנס גם אצלם הענין בגדר של נצחון חיצוני, ובמילא רוצים להתפשט עד כמה שאפשר ולהראות שיצאו נוצחים. והנה אף שלפעמים נצרך גם ענין זה כי ע"י ואתהלכה ברחבה אפשר שיבטלו מניעות ועכובים בלי כל פעולה נוספת, אבל בנדון דידן (שהמטרה היא חינוכם של כמה ילידי ישראל ברוח של יר"ש) אין להגדיל את הקישויים בזה אפילו במדה קטנה, ונודע ורואים בחוש שכשהולכים בדרכי שלום ובנעימות, במילא אין רגש של הנצחון אצל הצד השני, וכשהצד השני מדבר רק ע"פ שכל קל יותר להתדבר אתו...

מובן שאין כוונתי כלל בזה לעזוב את ביה"ס שם, אבל מה שנצרך כפי שיש ואפשר לשער בריחוק מקום, הוא להסיר עד כמה שזהו בידם את הענין שזהו מלחמה נטושה ורוצים לכבוש את כל הכפר וכו' אלא שכיון שההורים דורשים חינוך מסויים ובעלי הרשת מומחים לזה בטוחים הם שימלאו רצון ההורים ולא שיכפו אותם על דעתם וכו' וכו'...

ח) מובן שהאמור בסעיף ד' אודות הזהירות בלקיחה לרשותם בי"ס של מפלגה או זרם אחר, הנה אם כבר נעשה מעשה הרי אז אדרבה השינוי עלול להחריף היחסים כו' ובמילא אז יש רק לנקוט באמצעים ובצורה המתאימה שלא יהי' כל מקום לחששות הנ"ל, אבל גם זהו פשיטא לשלוח הילדים שברשותם לבי"ס העומד ברשות מורים אחרים היינו שלא הם שכרום ואין עליהם המרות שלהם, זהו מופרך ואי אפשר לקבל אחריות כלל וכלל בעד חינוך שע"י אחרים.

ט) בשאלתם במכ' מששי בחשון אם כדאי להגיב על ענינים הנדפסים בעתונים, הנה כפי שהראה הנסיון להכנס בשקו"ט וכו' בעתונים ה"ז דבר שאין לו סוף, ועוד זאת שסו"ס העתונים נמצאים ברשות אחרים ולא שלהם. ובנוגע להגיבה בבית משפט כו' הנה ידועה שיטתי מאז שלזה מקום לחשוב רק אחרי שניצלו כל האפשריות האחרות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש המחכה לבשו"ט בהקדם היותר אפשרי.

ב'שב

בעתונים: ראה גם לעיל ב'רפט. לקמן אגרת ב'שלג.