ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שיא

ב"ה, כ"ג כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר מיכאל שי'

שלום וברכה!

...ב) נהניתי ממ"ש באופן התחלת הלימודים לזמן החדש הן של התלמידים והן של התלמידות, ובטח ישלח ג"כ סדר היום של לימודיהם וכן בנוגע להנהגתם מתחיל מעש"ק אחר חצות עד לאחר מוצש"ק.

ג) בטח למותר לעוררו אשר המכתב דא' דסליחות שבודאי קיבל העתקתו בלה"ק, הנה תוכנו זמנו הוא כל השנה, וכיון שבר"ה העבר לא הי' במקומו, הרי זה אמתלא באופן המתאים להודיע ע"ד התוכן לאלו האנשים שאפשר להשפיע זה עליהם.

...בטח ימהר כתת התלמידים שהם על התור לנסוע לצרפת כמובן ע"י שמתדברים תחלה עם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו' מוה"ר ניסן שי' נעמאנאוו באופן המתאים...

בטח קיבל רשימת הדבורים דמוצש"ק בראשית לאגודת נשי ובנות חב"ד, ומהראוי אשר זוגתו תחי' תתענין לעשות אגודה מעין זו במחנם הט' כיון שאין הדיוק שיהי' דוקא נשי חב"ד והכוונה הוא לחיזוק ותוספת בנוגע למעשה בפועל ששוות בזה כל נשי ובנות ישראל.

בודאי כדאשתקד יחלק בשמי "מעות חנוכה" להתלמידים הלומדים דא"ח ויודיע שמותיהם.

מוסג"פ הקונטרס די"ט כסלו. וכן העתק מכתב כללי.

ב'שיא

מוה"ר מיכאל: ליפסקר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב'רלג, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ב'שפט. ב'תקעג.

המכתב דא' דסליחות: דלעיל ח"ז ב'רלט.

לנסוע לצרפת: ללמוד בישיבת תו"ת שם.