ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שיד

ב", כ"ד כסלו, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ולהעיר מענינא דיומא ימי החנוכה אשר כלשון הרמב"ם ריש הלכות חנוכה היתה הגזירה שפשטו ידם וכו' ומזה צמחה אח"כ הישועה שחזרה מלכות לישראל ע"י שעמדו ישראל בנסיון מתוך מס"נ, ולדעת הרשב"ם - פסחים ק"ח ע"ב - ע"י נשים הי' הנס דחנוכה, הנה גם בימינו אלה ע"י מס"נ שבני ישראל שומרים על פך השמן שבפנימיות נפשם שזהו הענין דחותם דכה"ג הנה יעשו לנו נסים גם בזמן הזה להאיר את המקדש שבתוך כאו"א מישראל בשמן טהור כל שמונת ימים עד שיבוא אחד המיוחד בשמונת הרועים ויתגלה הכנור של שמונת נימין.

ב'שיד

ולדעת הרשב"ם: ראה גם לעיל אגרת ב'רצג.