ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שכח

ב"ה, ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יהושע שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

...בנוגע לשאלתו בענין הבנין לישיבה אם להסתפק לזמן הראשון בבנין פחות או להשתדל ברכישת בנין גדול ומהודר, הנה ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש ששמענו כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער גייט מען אריבער און איך זאג אז מען דארף לכתחלה גיין אריבער, און אויך האבען מיר געהערט א הרואה שני', אז ווי מען שטעלט זיך אוועק אזוי גייט דאס, ומובטחני שאם רק ישתדלו בזה באופן המתאים בודאי תהי' הצלחה גם בזה.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל שבמילא תומשך הצלחה מרובה בענינים הפרטים שלו וכל ב"ב שיחיו.

ב'שכח

מוה"ר יהושע שניאור זלמן שי': סרברנסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תרכג, ובהנסמן בהערות שם.

הבנין לישיבה: במלבורן. ראה לעיל אגרת ב'שי, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל ח"ד אגרות א'עז. א'קו. א'קיד. א'קצה.