ספריית חב"ד ליובאוויטש

ב'שכט

ב"ה, ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

הלל שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא הגיעו ממנו ידיעות וכנראה שגם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בן ציון שי' שם טוב המתארח עתה פה ג"כ אינו יודע ברורות, ובמילא אחכה אשר בעצמו יבשר טוב... והרי זה מהמצות שמצוה בו יותר מבשלוחו כיון שמפני אהבת ישראל הרי גם בזה ענין של מצוה.

מוסג"פ העתק מכתבי כללי בקשר עם יום הבהיר גאולתנו ופדות נפשנו הוא חג י"ט כסלו העבר, שתוכנו כל השנה זמנו הוא, אשר בטח יעניין את כת"ר שי'.

בברכה.

נ.ב.

במה ששואל חוות דעתי אם להשתתף בספר וויטעבסק שיו"ל באה"ק ת"ו הנה ידוע השקפת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכיון שע"פ תורת הבעש"ט כל פרט ופרט הוא בהשגחה פרטית אפילו בדומם צומח חי ועאכו"כ במין המדבר ובני ישראל ביחוד (וידוע מה שהכריע זה רבינו הזקן בעל השמחה ממרז"ל חולין ס"ג ע"א עה"פ משפטיך כו') הרי צריך לחפש בכל פרט וענין עבודת השם מתאים לההוראה דבכל דרכיך דעהו, וע"י השתפות בהנ"ל בטח יוכל לשלב במאמרו ענינים המעוררים לתורה ויהדות ברוח ישראל סבא ובמילא נכון הדבר.

ב'שכט

מוה"ר הלל: מדליה, לידז. אגרת נוספת אליו - לקמן ב'שצא.

להשתתף בספר וויטבסק: לכתוב בו סקירה על אביו מוה"ר שמרי' יהודה ליב מדליה - רבה של וויטבסק. הסקירה נדפסה בס' הנ"ל (ת"א תשי"ז) ע' 193.

תורת הבעש"ט: בארוכה ראה לעיל ח"א אגרת צד.